FANDOM


Construction Corps Reward.png
Đội xây dựng (設営隊) là một vật phẩm có thể tiêu thụ được để mở rộng Căn cứ hỗ trợ hàng không . Nó có thể kiếm được qua Nhiệm vụ (có thể kiếm được hai cái) hoặc mua tại Cửa hàng & Nhà kho (800 DMM Points/Yen một cái).
Construction Fairy Item.png

Item icon

Ghi chú

  • Hiện tại, một đô đốc có thể tích trữ nhiều nhất 10 vật phẩm này.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên