FANDOM


Nhiệm vụ viễn chinh (遠征)

Quest expedition
Expedition Quests
ID Requirements FuelAmmunitionSteelBauxite Reward Note
D1 はじめての「遠征」!
Lần đâu thám hiểm
Thực hành đi 1 cuộc thám hiểm 30 / 30 / 30 / 30 Điều kiện mở: A5
D2 「遠征」を3回成功させよう!
Hoàn thành 3 lần thám hiểm
Viễn chinh thành công 3 lần/ngày. 100 / 100 / 100 / 100 Development material X 1 Sau khi hoàn thành mở: D3
Nhiệm vụ hàng ngày
D3 「遠征」を10回成功させよう!
Hoàn thành 10 lần thám hiểm
Viễn chinh thành công 10 lần/ngày. 150 / 300 / 300 / 150 FBS X 1 FBM X 1 Requires: D2
nhiệm vụ hàng ngày
D4 大規模遠征作戦、発令!
Thông báo chính thức!hoạt động thám hiểm quy mô lớn
Viễn chinh thành công 30 lần/1 tuần. 300 / 500 / 500 / 300 FBL X 1 Development material X 3 Nhiệm vụ hàng tuần
D5 第一次潜水艦派遣作戦
Lần đâu hoạt động bằng tàu ngầm
Đi expedition số 30 thành công. 0 / 0 / 10 / 10 EmergencyRepair X 1 Điều kiện mở: A27
Sau khi hoàn thành mở: D6
D6 第二次潜水艦派遣作戦
Lần thứ 2 hoạt động bằng tàu ngầm
Như nhiệm vụ D5. 0 / 0 / 10 / 10 RedPlaneJu 87C Kai
Ju 87C Kai
Equipment64-1
Máy bay ném bom bổ nhào
Icon Dive+9, Icon ASW+5, Icon Hit+1
Tầm xa: 4 (Chi phí triển khai: 6Bauxite)
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
Điều kiện mở: D5
Sau khi hoàn thành mở: D7
D7 潜水艦派遣作戦による技術入手の継続!
tiếp tục cải tiến công nghệ thông qua hoạt động bằng các tàu ngầm
Đi expedition số 30 thành công thêm 2 lần nữa. 0 / 0 / 0 / 800 RedPlaneJu 87C Kai
Ju 87C Kai
Equipment64-1
Máy bay ném bom bổ nhào
Icon Dive+9, Icon ASW+5, Icon Hit+1
Tầm xa: 4 (Chi phí triển khai: 6Bauxite)
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
Special order furniture shop X 1
Requires: D6
Unlocks: D8
D8 潜水艦派遣による海外艦との接触作戦
Liên hệ hoạt động ngoại hạm thông qua tầu ngầm
Đi thành công Expdition số 31 0 / 100 / 0 / 0 FBM X 1
Z1 card
Mở khóa Z3Bismarck tại Đóng tàu.
điều kiện mở: D7
D9 南方への輸送作戦を成功させよ!
Hoàn thành các hoạt động vận tải về phía nam
Đi expedition số 37 hoặc 38 thành công. 150 / 0 / 0 / 0 FBS X 1 Requires: A30
Unlocks: D11
Nhiệm vụ hàng tuần
D10 航空火力艦の運用を強化せよ!
Tăng cường việc sử dụng hỏa lực hàng không
Đi expedition số 23 thành công. 0 / 0 / 0 / 100 SeaplaneZuiun (Không đội 634)
Zuiun (Không đội 634)
Equipment79-1
Thuỷ phi cơ ném bom
Icon Dive+6, Icon AA+2, Icon ASW+5, Icon Hit+1, Icon LOS+6
Tầm xa: 5 (Chi phí triển khai: 6Bauxite)
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
Điều kiện mở: B20
Sau khi hoàn thành mở: B23, D12
D11 南方への鼠輸送を継続実施せよ!
Tiếp tục thực hiện vận tải (tokyo express) về phía nam
Đi expedition số 37 hoặc 38 thành công 7 lần/tuần. 400 / 0 / 0 / 400 Development material X 2 Improvement Materials X 1 Điều kiện mở: D9
Nhiệm vụ hàng tuần
D12 (続)航空火力艦の運用を強化せよ!
(tiếp tục) sử dụng việc tăng cường hỏa lực hàng không
Đi expedition số 23 thành công thêm 4 lần nữa. 0 / 0 / 0 / 200 SeaplaneZuiun (Không đội 634)
Zuiun (Không đội 634)
Equipment79-1
Thuỷ phi cơ ném bom
Icon Dive+6, Icon AA+2, Icon ASW+5, Icon Hit+1, Icon LOS+6
Tầm xa: 5 (Chi phí triển khai: 6Bauxite)
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
Điều kiện mở: D10
D13 遠洋潜水艦作戦を実施せよ!
Xác thực các hoạt động của tàu ngầm tại vùng biển nước sâu
Đi expedition số 39 thành công. 0 / 200 / 0 / 0 TorpedoNgư lôi mũi tàu ngầm 53cm (8 ống)
Ngư lôi mũi tàu ngầm 53cm (8 ống)
Slotitem 095
Ngư lôi
Icon Torpedo +16 Icon Hit +3 Icon Range Short
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
Điều kiện mở: A37
Sau khi hoàn thành mở: D14
D14 遠洋潜水艦作戦の成果を拡大せよ!
Mở rộng các kết quả của hoạt động tàu ngầm nước sâu
Đi expedition số 39 thành công thêm 2 lần nữa. 0 / 400 / 0 / 0 TorpedoNgư lôi mũi tàu ngầm 53cm (8 ống)
Ngư lôi mũi tàu ngầm 53cm (8 ống)
Slotitem 095
Ngư lôi
Icon Torpedo +16 Icon Hit +3 Icon Range Short
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
Requires: D13
D15 防空射撃演習を実施せよ!
Thực hiện các buổi tập phòng không
Đi expedition số 6 thành công 3 lần. 0 / 200 / 0 / 200 GreenGunMGSúng máy 25mm 3 nòng
Development material X 2
điều kiện mở: B7
Sau khi hoàn thành mở: B40
D16 囮機動部隊支援作戦を実施せよ!
Thực hiện các hỗ trợ chiến dịch công tác đoàn
Đi expedition số 15 thành công. 400 / 0 / 0 / 400 Aafd cTrang bị cao xạ Kiểu 91
Development material X 2
Điều kiện mở: B40
D17 観艦式予行を実施せよ!
Thực hiện các buổi diễn tập hải quân
Hoàn thành expedition 7/2 lần. 150 / 0 / 0 / 150 Development material X 2 Điều kiện mở: A35
Sau khi hoàn thành mở: C6
D18 観艦式を敢行せよ!
Nhận xét hải cảng
Hoàn thành expedition 8. 300 / 300 / 300 / 0 Improvement Materials X 1
Headquarters Personnel
Requires: C6
D19 機動部隊の運用を強化せよ!
Tăng cường việc sử dụng đội tinh nhuệ
Hoàn thành Expdition 26 và 35 200 / 200 / 400 / 0 Điều kiện mở: D9(?), B50(?)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên