FANDOM


Tàu chở hàng Lớp Wa

AP Wa Class.png Thâu tống lớp Wa
輸送ワ級
Wa n.png


Icon HP.png
Máu
70
Icon Gun.png
Hỏa lực
0 (0)
Icon Torpedo.png
Ngư lôi
0 (0)
Icon AA.png
Đối không
0
Icon Armor.png
Giáp
10
Icon Range.png
Tầm bắn
-
Trang bị:
Cut-In:
AP Wa Class2.png Thâu tống lớp Wa Tinh nhuệ
輸送ワ級elite
Wa e.png


Icon HP.png
Máu
80
Icon Gun.png
Hỏa lực
15 (18)
Icon Torpedo.png
Ngư lôi
0 (0)
Icon AA.png
Đối không
0
Icon Armor.png
Giáp
35
Icon Range.png
Tầm bắn
Gần
Trang bị:Pháo hạng nhẹ
5inch Single Cannon
,Pháo hạng nhẹ
3inch Single AA Cannon
,Pháo hạng nhẹ
3inch Single AA Cannon
Cut-In:Pháo hạng nhẹ + Pháo hạng nhẹ + Pháo hạng nhẹ
Wa flagship card.png Thâu tống lớp Wa Kỳ hạm
輸送ワ級flagship
Wa flagship.png


Icon HP.png
Máu
130
Icon Gun.png
Hỏa lực
55 (62)
Icon Torpedo.png
Ngư lôi
0 (0)
Icon AA.png
Đối không
40
Icon Armor.png
Giáp
65
Icon Range.png
Tầm bắn
Trung bình
Trang bị:Pháo hạng trung
6inch Twin Rapid-fire Cannon
,Pháo hạng nhẹ
5inch Single Cannon
,Pháo hạng nhẹ
5inch Single Cannon
Cut-In:Pháo hạng nhẹ + Pháo hạng trung + Pháo hạng nhẹ

Phù du Yếu tái

Floating Platform.png Phù du Yếu tái (A)
浮遊要塞(A)
536 Floating Fortress.png


Icon HP.png
Máu
88
Icon Gun.png
Hỏa lực
50 (58)
Icon Torpedo.png
Ngư lôi
40 (40)
Icon AA.png
Đối không
20
Icon Armor.png
Giáp
40
Icon Range.png
Tầm bắn
Trung bình
Trang bị:Pháo hạng trung
8inch Triple Cannon
,Máy bay tiêm kích
Abyssal Fighter Mk.II
,Máy bay ném ngư lôi
Abyssal Torpedo Bomber Mk.II
Cut-In:
Floating Platform2.png Phù du Yếu tái (B)
浮遊要塞(B)
537 Floating Fortress.png


Icon HP.png
Máu
88
Icon Gun.png
Hỏa lực
50 (58)
Icon Torpedo.png
Ngư lôi
40 (40)
Icon AA.png
Đối không
20
Icon Armor.png
Giáp
40
Icon Range.png
Tầm bắn
Trung bình
Trang bị:Pháo hạng trung
8inch Triple Cannon
,Máy bay tiêm kích
Abyssal Fighter Mk.II
,Máy bay ném ngư lôi
Abyssal Torpedo Bomber Mk.II
Cut-In:
Floating Platform3.png Phù du Yếu tái (C)
浮遊要塞(C)
538 Floating Fortress.png


Icon HP.png
Máu
88
Icon Gun.png
Hỏa lực
50 (58)
Icon Torpedo.png
Ngư lôi
40 (40)
Icon AA.png
Đối không
20
Icon Armor.png
Giáp
40
Icon Range.png
Tầm bắn
Trung bình
Trang bị:Pháo hạng trung
8inch Triple Cannon
,Máy bay tiêm kích
Abyssal Fighter Mk.II
,Máy bay ném ngư lôi
Abyssal Torpedo Bomber Mk.II
Cut-In:

Hộ vệ Yếu tái

Floating Platform.png Hộ vệ Yếu tái (A)
護衛要塞A)
536 Floating Fortress.png


Icon HP.png
Máu
66
Icon Gun.png
Hỏa lực
55 (63)
Icon Torpedo.png
Ngư lôi
45 (45)
Icon AA.png
Đối không
20
Icon Armor.png
Giáp
50
Icon Range.png
Tầm bắn
Trung bình
Trang bị:Pháo hạng trung
8inch Triple Cannon
,Máy bay tiêm kích
Abyssal Fighter Mk.II
,Máy bay ném bom bổ nhào
Abyssal Dive Bomber Mk.II
,Máy bay ném ngư lôi
Abyssal Torpedo Bomber Mk.II
Cut-In:
Floating Platform2.png Hộ vệ Yếu tái (B)
護衛要塞(B)
537 Floating Fortress.png


Icon HP.png
Máu
66
Icon Gun.png
Hỏa lực
55 (63)
Icon Torpedo.png
Ngư lôi
45 (45)
Icon AA.png
Đối không
20
Icon Armor.png
Giáp
50
Icon Range.png
Tầm bắn
Trung bình
Trang bị:Pháo hạng trung
8inch Triple Cannon
,Máy bay tiêm kích
Abyssal Fighter Mk.II
,Máy bay ném bom bổ nhào
Abyssal Dive Bomber Mk.II
,Máy bay ném ngư lôi
Abyssal Torpedo Bomber Mk.II
Cut-In:
Floating Platform3.png Hộ vệ Yếu tái (C)
護衛要塞(C)
538 Floating Fortress.png


Icon HP.png
Máu
66
Icon Gun.png
Hỏa lực
55 (63)
Icon Torpedo.png
Ngư lôi
45 (45)
Icon AA.png
Đối không
20
Icon Armor.png
Giáp
50
Icon Range.png
Tầm bắn
Trung bình
Trang bị:Pháo hạng trung
8inch Triple Cannon
,Máy bay tiêm kích
Abyssal Fighter Mk.II
,Máy bay ném bom bổ nhào
Abyssal Dive Bomber Mk.II
,Máy bay ném ngư lôi
Abyssal Torpedo Bomber Mk.II
Cut-In:

Pháo đài tiểu quỷ

BB Artillery Imp 665 Battle.jpg Pháo đài tiểu quỷ (A)
砲台小鬼(A)
BB Artillery Imp 665 Full.png

Chịu ảnh hưởng từ Đạn phòng không, Landing Craft, Trang bị đối đất

Icon HP.png
Máu
130
Icon Gun.png
Hỏa lực
100
Icon Torpedo.png
Ngư lôi
0 (0)
Icon AA.png
Đối không
65
Icon Armor.png
Giáp
110
Icon Range.png
Tầm bắn
Trung bình
Trang bị:Pháo hạng nhẹ
5inch Coastal Gun
,Pháo hạng nhẹ
5inch Coastal Gun
,Súng phòng không
40mm Quadruple Autocannon Mount
,RADAR
Coastal Radar
Cut-In:Pháo hạng nhẹ + Pháo hạng nhẹ
BB Artillery Imp 665 Battle.jpg Pháo đài tiểu quỷ (B)
砲台小鬼(B)
BB Artillery Imp 665 Full.png

Chịu ảnh hưởng từ Đạn phòng không, Landing Craft, Trang bị đối đất

Icon HP.png
Máu
130
Icon Gun.png
Hỏa lực
100
Icon Torpedo.png
Ngư lôi
0 (0)
Icon AA.png
Đối không
75
Icon Armor.png
Giáp
105
Icon Range.png
Tầm bắn
Trung bình
Trang bị:Pháo hạng nhẹ
5inch Coastal Gun
,Súng phòng không
40mm Quadruple Autocannon Mount
,Súng phòng không
40mm Quadruple Autocannon Mount
,RADAR
Coastal Radar
Cut-In:
BB Artillery Imp 665 Battle.jpg Pháo đài tiểu quỷ (C)
砲台小鬼(C)
BB Artillery Imp 665 Full.png

Chịu ảnh hưởng từ Đạn phòng không, Landing Craft, Trang bị đối đất

Icon HP.png
Máu
130
Icon Gun.png
Hỏa lực
100
Icon Torpedo.png
Ngư lôi
0 (0)
Icon AA.png
Đối không
85
Icon Armor.png
Giáp
100
Icon Range.png
Tầm bắn
Trung bình
Trang bị:Pháo hạng nhẹ
5inch Coastal Gun
,Pháo lưỡng dụng
4inch Twin Dual Purpose Gun Mount + CIC
,Súng phòng không
40mm Quadruple Autocannon Mount
,RADAR
Coastal Radar
Cut-In:Pháo hạng nhẹ + Pháo lưỡng dụng

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên