FANDOM


Tiềm thủy lớp Ka

SS Ka Class.png Tiềm thủy lớp Ka
潜水カ級
Ka n.png


Icon HP.png
Máu
19
Icon Gun.png
Hỏa lực
0 (0)
Icon Torpedo.png
Ngư lôi
42 (46)
Icon AA.png
Đối không
0
Icon Armor.png
Giáp
7
Icon Range.png
Tầm bắn
Gần
Trang bị:Ngư lôi
21inch Torpedo Mk.I
,Ngư lôi
21inch Torpedo Mk.I
Cut-In:Ngư lôi + Ngư lôi
SS Ka Class2.png Tiềm thủy lớp Ka Tinh nhuệ
潜水カ級elite
Ka e.png

Có khả năng phóng ngư lôi mở màn

Icon HP.png
Máu
27
Icon Gun.png
Hỏa lực
0 (0)
Icon Torpedo.png
Ngư lôi
64 (78)
Icon AA.png
Đối không
0
Icon Armor.png
Giáp
21
Icon Range.png
Tầm bắn
Gần
Trang bị:Ngư lôi
High-speed Abyssal Torpedo
,Ngư lôi
21inch Torpedo Mk.I
,Ngư lôi
21inch Torpedo Mk.I
Cut-In:Ngư lôi + Ngư lôi + Ngư lôi
SS Ka Class3.png Tiềm thủy lớp Ka Kỳ hạm
潜水カ級flagship
Ka f.png

Có khả năng phóng ngư lôi mở màn

Icon HP.png
Máu
37
Icon Gun.png
Hỏa lực
0 (0)
Icon Torpedo.png
Ngư lôi
86 (108)
Icon AA.png
Đối không
0
Icon Armor.png
Giáp
30
Icon Range.png
Tầm bắn
Gần
Trang bị:Ngư lôi
High-speed Abyssal Torpedo
,Ngư lôi
High-speed Abyssal Torpedo
,Ngư lôi
21inch Torpedo Mk.I
Cut-In:Ngư lôi + Ngư lôi + Ngư lôi

Tiềm thủy lớp Yo

SS Yo Class.png Tiềm thủy lớp Yo
潜水ヨ級
Yo n.png

Ngư lôi + Ngư lôi

Icon HP.png
Máu
24
Icon Gun.png
Hỏa lực
0 (0)
Icon Torpedo.png
Ngư lôi
52 (62)
Icon AA.png
Đối không
0
Icon Armor.png
Giáp
9
Icon Range.png
Tầm bắn
Gần
Trang bị:Ngư lôi
21inch Torpedo Mk.II
,Ngư lôi
21inch Torpedo Mk.II
Cut-In:
SS Yo Class2.png Tiềm thủy lớp Yo Tinh nhuệ
潜水ヨ級elite
Yo e.png

Có khả năng phóng ngư lôi mở màn

Icon HP.png
Máu
34
Icon Gun.png
Hỏa lực
0 (0)
Icon Torpedo.png
Ngư lôi
74 (94)
Icon AA.png
Đối không
0
Icon Armor.png
Giáp
27
Icon Range.png
Tầm bắn
Gần
Trang bị:Ngư lôi
High-speed Abyssal Torpedo
,Ngư lôi
21inch Torpedo Mk.II
,Ngư lôi
21inch Torpedo Mk.II
Cut-In:Ngư lôi + Ngư lôi + Ngư lôi
SS Yo Class3.png Tiềm thủy lớp Yo Kỳ hạm
潜水ヨ級flagship
Yo f.png

Có khả năng phóng ngư lôi mở màn

Icon HP.png
Máu
44
Icon Gun.png
Hỏa lực
0 (0)
Icon Torpedo.png
Ngư lôi
96 (121)
Icon AA.png
Đối không
0
Icon Armor.png
Giáp
36
Icon Range.png
Tầm bắn
Gần
Trang bị:Ngư lôi
High-speed Abyssal Torpedo
,Ngư lôi
High-speed Abyssal Torpedo
,Ngư lôi
21inch Torpedo Mk.II
Cut-In:Ngư lôi + Ngư lôi + Ngư lôi

Tiềm thủy lớp So

SS So Class.png Tiềm thủy lớp So
潜水ソ級
SS-So.png


Icon HP.png
Máu
33
Icon Gun.png
Hỏa lực
24 (25)
Icon Torpedo.png
Ngư lôi
70 (80)
Icon AA.png
Đối không
0
Icon Armor.png
Giáp
15
Icon Range.png
Tầm bắn
Gần
Trang bị:Ngư lôi
High-speed Abyssal Torpedo
,Pháo hạng nhẹ
3inch Single AA Cannon
Cut-In:
SS So Class2.png Tiềm thủy lớp So Tinh nhuệ
潜水ソ級elite
SS-So Elite.png

Có khả năng phóng ngư lôi mở màn

Icon HP.png
Máu
45
Icon Gun.png
Hỏa lực
30 (31)
Icon Torpedo.png
Ngư lôi
100 (120)
Icon AA.png
Đối không
0
Icon Armor.png
Giáp
30
Icon Range.png
Tầm bắn
Gần
Trang bị:Ngư lôi
High-speed Abyssal Torpedo
,Ngư lôi
High-speed Abyssal Torpedo
,Pháo hạng nhẹ
3inch Single AA Cannon
Cut-In:Ngư lôi + Ngư lôi
SS So Class3.png Tiềm thủy lớp So Kỳ hạm
潜水ソ級flagship
572.png

Có khả năng phóng ngư lôi mở màn

Icon HP.png
Máu
48
Icon Gun.png
Hỏa lực
30 (30)
Icon Torpedo.png
Ngư lôi
135 (165)
Icon AA.png
Đối không
0
Icon Armor.png
Giáp
42
Icon Range.png
Tầm bắn
Gần
Trang bị:Ngư lôi
High-speed Abyssal Torpedo
,Ngư lôi
High-speed Abyssal Torpedo
,Ngư lôi
High-speed Abyssal Torpedo
Cut-In:Ngư lôi + Ngư lôi + Ngư lôi

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên