FANDOM


The Crossing of Ri Lanka

リランカを越えて

Summer 2017 Event E-2 Banner
Summer 2017 Event E-2 Map
Information
Cơ chế Ship Locking
Thanh máu boss: Easy: 1,100 HP
Medium: 1,350 HP
Hard: 1,440 HP
Kills required Easy: 5
Medium: ?
Hard: ?
Rewards
All:
DD Hatakaze 475 Battle
Easy:
Food supply ship mamiya1Type 95 Depth Charge 226 Card1
Medium:
Food supply ship mamiya1Equipment43-11Type 2 Depth Charge 227 Card1
Hard:
Food supply ship mamiya1Equipment43-11Type 2 Depth Charge 227 Card1Spitfire Mk.I 250 Card1
E-2 Branching Rules
NodesRules
Start
A
 • Không đủ điều kiên đi D hoặc B.
B
 • Có bất kì một trong số các điều kiện sau và không đi D :
  • Số lượng DD + CL ≦ 1
  • Số lượng CL ≧ 2
  • Số lượng (F)BB(V) ≧ 2 (Medium/Hard)
D
 • Đủ tất cả các điều kiện:
  • Số lượng DD + CL ≧ 2
  • Hạm đội có DD
  • Số lượng CV(L/B) ≧ 3 hoặc có SS(V)
F
J
 • Không đủ điều kiên đi P.
P
 • Số lượng DD + CL ≧ 4
G
H
 • Tự chọn
I
J
L
 • Đủ LoS
M
 • Thiếu LoS
L
K
 • Có BB(V) chậm (Hard)
 • Số lượng CV(B) ≧ 2
N
 • Thiếu LoS.
O
 • Đủ LoS check và không đi K.

Hướng dẫn

Mở đường tắt L tới O

 • Để mở node P, Q và đường tắt L -> O, cần đạt ít nhất một lần A-Rank tại node I.
  • Những hạm đội sau sẽ có thể đi đường phía bắc tới node I:
  • 3 CV(B) 1 CVL 2 DD
  • 3 CV(B) 1 CA(V) 2 DD
  • 3 CV(B) 1 CL 2 DD
  • 2 CV(B) 1 CVL 1 CL 2 DD
 • Node I có Harbour Summer PrincessArtillery Imp. Khuyến khích mang theo Daihatsu TanksWG42 (Wurfgerät 42).
 • Dùng hạm đội CHẬM, hoặc hơn 3 FBB+CA(V)+CV(B) trong hạm đội sẽ dẫn bạn từ L tới K bất kể đường tắt đã được mở.
 • Regarding the Shortcut from L--> O
  • Using any Slow Ships, or having 3 or more FBB+CA(V)+CV(B) combined will direct you to L to K regardless of the shortcut being opened.

Debuff Mechanics at Node Q

 • Note: This is still uncertain and should not be taken for grant.
  • It has been reported that S-ranking Q node (and E1 S node) will debuff E4 boss. This is still under investigation.

Đội hình đề nghị

 • A C F J L O (shortcut utilized)
  • 1 FBB 1 CV 1 CVL 1 CL/CA 2 DD
  • 1 FBB 1 CV 1 CVL 1 CA 1 CL 1 DD
 • D E G I (for unlocking shortcut)
  • 3 CV(L/B) 1 (F)BB 2 DD

Drop list

Type Ship? Q I L O
CL Agano Easy+
DD Harukaze Easy+
DD Hatsukaze Easy+
DD Kawakaze Easy+ Easy+ Easy+
CA Mikuma Easy+ Hard+
CL Ooyodo Easy+
DD Oyashio Easy+
DD Umikaze Easy+ Easy+
Script warnings
node ignored: E for Atago
node ignored: E for Chikuma
node ignored: P for Chikuma
ship ignored: Kuma
node ignored: E for Mogami
node ignored: P for Mogami
node ignored: E for Nagara
node ignored: F for Nagara
node ignored: P for Nagara
ship ignored: Sagiri
node ignored: E for Sendai
node ignored: F for Sendai
node ignored: P for Sendai
node ignored: E for Takao
node ignored: E for Tone
node ignored: P for Tone

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên