FANDOM


Thông tin

Tiền tuyến chế hải quyền xác bảo!

前線制海権を確保せよ!

Spring 2016 E1 Banner.png
Tiêu đề
Tiếng Việt Tiền tuyến chế hải quyền xác bảo!
Tiếng Nhật 前線制海権を確保せよ!
Romaji Zensen seikaiken o kakuho seyo!
Thông tin
Cơ chế Hạm đội liên hợp

Lựa chọn đường đi
Ship locking (Blue - Xanh nước biển)

Thanh máu Boss Easy: 440 HP

Normal/Hard: 450 HP

Số kill Easy: 5 kills

Normal: 5 kills
Hard: 5 kills

Phần thưởng Easy:
Combat Provisions.png1Food set.jpg1Equipment68-1.png1
Normal:
Food set.jpg1Ivt Irako.PNG1Combat Provisions.png1Equipment68-1.png1


Hard:
Food set.jpg1Ivt Irako.PNG1Combat Provisions.png1Equipment-166-1.png1

Luật đi đường

 • Map này yêu cầu Hạm đội liên hợp
 • Có ít nhất 5 DD và 1 hạm đội có tốc độ NHANH sẽ đi từ B -> D
 • 2FBB 2CA 2CVL (trừ Hiyou và Junyou có tộc độ CHẬM) + 1CL 5DD: B-D-E-G-H-J

Mẹo

 • Node E là node lựa chọn đường đi.
 • Node G chỉ có tàu ngầm.
 • Khuyến khích mang Phòng chỉ huy Hạm đội vì rất dễ đỏ tại node H.
 • Node G và C có tàu ngầm; node A, D và H có Ru-class battleships.
 • Ở độ khó Hard, Node H có cả 1 Battleship Princess và 2 Ru-class battleships (Flagship), hoặc 1 Aircraft Carrier Princess và a Ru-class battleship (Flagship).
 • Boss node có 2 PT Imp Packs, vì vậy Support Fleet hoặc the Double Line-equivalent (Formation 2) có lẽ sẽ dễ dàng đánh chúng hơn. Thêm vào đó, sử dụng nòng phụ có lẽ sẽ giúp được phần nào.
 • Chế độ khó có lẽ không phù hợp với các đô đốc thiếu tài nguyên hoặc xô, do độ khó của node H (preboss node).
 • Tuy nhiên,tàu đổ bộ Daihatsu chỉ có ở độ khó Hard. Các đô đốc định đánh E-2 ở chế độ Medium+ nên để ý điều này.

Drop list

Type Ship? A B C D F G H I J
CL Agano Easy+
DD Hayashimo Easy+ Easy+ Easy+
AO Hayasui Easy+ Easy+
DD Kiyoshimo Easy+ Easy+ Easy+
SS Maruyu Easy+ Easy+
AS Taigei Easy+
DD Uzuki Easy+ Easy+ Easy+ Easy+ Easy+
Script warnings
ship ignored: Akitsumaru


Đội hình địch

Nhấn vào node để xem thêm thông tin
Spring 2016 E1 Map.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Blue node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Boss node.png

Blue node.png

# Form Fleet AP/AS/AS+
A[1] LineAhead.jpg
DoubleLine.jpg
Battleship Ru-Class FlagshipBattleship Ru-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Elite Heavy Cruiser Ri-Class Elite Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
A[1] LineAhead.jpg
DoubleLine.jpg
Battleship Ru-Class FlagshipBattleship Ru-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Elite Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B[2] DoubleLine.jpg Light Cruiser Ho-Class EliteLight Cruiser Ho-Class Elite Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
B[2] LineAhead.jpg
DoubleLine.jpg
Light Cruiser Ho-Class FlagshipLight Cruiser Ho-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C[3] Echelon.jpg
LineAbreast.jpg
Submarine Ka-ClassSubmarine Ka-Class Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
C[3] Echelon.jpg Submarine Ka-Class EliteSubmarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D[4] LineAhead.jpg
DoubleLine.jpg
Battleship Ru-Class EliteBattleship Ru-Class Elite Heavy Cruiser Ri-Class Elite Heavy Cruiser Ri-Class Elite Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
D[4] LineAhead.jpg
DoubleLine.jpg
Battleship Ru-Class FlagshipBattleship Ru-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Elite Heavy Cruiser Ri-Class Elite Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E You may choose which direction your fleet will go. Admiral, which path will you choose?
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
F[5] DoubleLine.jpg Torpedo Cruiser Chi-Class EliteTorpedo Cruiser Chi-Class Elite Torpedo Cruiser Chi-Class Elite Torpedo Cruiser Chi-Class Elite Light Cruiser He-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
F[5] LineAhead.jpg
DoubleLine.jpg
Torpedo Cruiser Chi-Class FlagshipTorpedo Cruiser Chi-Class Flagship Torpedo Cruiser Chi-Class Elite Torpedo Cruiser Chi-Class Elite Light Cruiser He-Class Elite Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
G[6] Echelon.jpg
LineAbreast.jpg
Submarine Ka-ClassSubmarine Ka-Class Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
G[6] Echelon.jpg Submarine Ka-Class EliteSubmarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
H[7] Diamond.jpg Standard Carrier Wo-Class FlagshipStandard Carrier Wo-Class Flagship Battleship Ru-Class Elite Heavy Cruiser Ri-Class Elite Light Cruiser He-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
H[7] DoubleLine.jpg Battleship Ru-Class FlagshipBattleship Ru-Class Flagship Battleship Ru-Class Elite Battleship Ru-Class Elite Heavy Cruiser Ri-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
H[7] DoubleLine.jpg Battleship Ru-Class FlagshipBattleship Ru-Class Flagship Battleship Ru-Class Elite Battleship Ru-Class Elite Heavy Cruiser Ne-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I[8] DoubleLine.jpg Transport Ship Wa-Class EliteTransport Ship Wa-Class Elite Transport Ship Wa-Class Transport Ship Wa-Class Light Cruiser Ho-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
I[8] DoubleLine.jpg Light Carrier Nu-Class EliteLight Carrier Nu-Class Elite Transport Ship Wa-Class Elite Transport Ship Wa-Class Elite Light Cruiser Ho-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
I[8] DoubleLine.jpg Light Carrier Nu-Class EliteLight Carrier Nu-Class Elite Transport Ship Wa-Class Elite Transport Ship Wa-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
J[9] LineAhead.jpg
Diamond.jpg
Battleship Ta-Class EliteBattleship Ta-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class PT Imp Pack PT Imp Pack 0/0/0
J[9] LineAhead.jpg (Final) Battleship Ta-Class EliteBattleship Ta-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model PT Imp Pack II PT Imp Pack II 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
K Must be my imagination (battle avoided)
# Form Fleet AP/AS/AS+
 1. 1,0 1,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/1/A-SAB.html
 2. 2,0 2,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/1/B-SAB.html
 3. 3,0 3,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/1/C-SAB.html
 4. 4,0 4,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/1/D-SAB.html
 5. 5,0 5,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/1/F-SAB.html
 6. 6,0 6,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/1/G-SAB.html
 7. 7,0 7,1 7,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/1/H-SAB.html
 8. 8,0 8,1 8,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/1/I-SAB.html
 9. 9,0 9,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/1/J-SAB.html

Nhấn vào node để xem thêm thông tin
Spring 2016 E1 Map.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Blue node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Boss node.png

Blue node.png

# Form Fleet AP/AS/AS+
A[1] LineAhead.jpg
DoubleLine.jpg
Battleship Ru-Class FlagshipBattleship Ru-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Elite Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
A[1] LineAhead.jpg
DoubleLine.jpg
Battleship Ru-Class FlagshipBattleship Ru-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Elite Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
A[1] LineAhead.jpg Battleship Ru-Class FlagshipBattleship Ru-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B[2] LineAhead.jpg
DoubleLine.jpg
Light Cruiser Ho-Class FlagshipLight Cruiser Ho-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
B[2] LineAhead.jpg
DoubleLine.jpg
Light Cruiser He-Class FlagshipLight Cruiser He-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
B[2] LineAhead.jpg
DoubleLine.jpg
Light Cruiser He-Class FlagshipLight Cruiser He-Class Flagship Light Cruiser Ho-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C[3] Echelon.jpg
LineAbreast.jpg
Submarine Ka-Class EliteSubmarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
C[3] Echelon.jpg
LineAbreast.jpg
Submarine Ka-Class EliteSubmarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
C[3] Echelon.jpg Submarine Ka-Class EliteSubmarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D[4] LineAhead.jpg
DoubleLine.jpg
Battleship Ru-Class FlagshipBattleship Ru-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Elite Heavy Cruiser Ri-Class Elite Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
D[4] LineAhead.jpg
DoubleLine.jpg
Battleship Ru-Class FlagshipBattleship Ru-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Elite Heavy Cruiser Ri-Class Elite Heavy Cruiser Ri-Class Elite Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
D[4] LineAhead.jpg Battleship Ru-Class FlagshipBattleship Ru-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Flagship Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E You may choose which direction your fleet will go. Admiral, which path will you choose?
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
F[5] LineAhead.jpg
DoubleLine.jpg
Torpedo Cruiser Chi-Class FlagshipTorpedo Cruiser Chi-Class Flagship Torpedo Cruiser Chi-Class Elite Torpedo Cruiser Chi-Class Elite Light Cruiser He-Class Elite Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
F[5] LineAhead.jpg
DoubleLine.jpg
Torpedo Cruiser Chi-Class FlagshipTorpedo Cruiser Chi-Class Flagship Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship Light Cruiser He-Class Elite Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
F[5] DoubleLine.jpg Torpedo Cruiser Chi-Class FlagshipTorpedo Cruiser Chi-Class Flagship Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship Light Cruiser He-Class Elite Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
G[6] Echelon.jpg
LineAbreast.jpg
Submarine Ka-Class EliteSubmarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
G[6] Echelon.jpg
LineAbreast.jpg
Submarine Ka-Class EliteSubmarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
G[6] Echelon.jpg Submarine Ka-Class FlagshipSubmarine Ka-Class Flagship Submarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
H[7] DoubleLine.jpg Battleship Ru-Class FlagshipBattleship Ru-Class Flagship Battleship Ru-Class Elite Battleship Ru-Class Elite Heavy Cruiser Ri-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
H[7] DoubleLine.jpg Battleship Ru-Class FlagshipBattleship Ru-Class Flagship Battleship Ru-Class Elite Battleship Ru-Class Elite Heavy Cruiser Ne-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
H[7] Diamond.jpg Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship II Battleship Ru-Class Flagship Light Cruiser Tsu-Class Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I[8] DoubleLine.jpg Light Carrier Nu-Class EliteLight Carrier Nu-Class Elite Transport Ship Wa-Class Elite Transport Ship Wa-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
I[8] DoubleLine.jpg
Diamond.jpg
Light Carrier Nu-Class FlagshipLight Carrier Nu-Class Flagship Transport Ship Wa-Class Elite Transport Ship Wa-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
I[8] DoubleLine.jpg
Diamond.jpg
Light Carrier Nu-Class FlagshipLight Carrier Nu-Class Flagship Transport Ship Wa-Class Flagship Transport Ship Wa-Class Flagship Light Cruiser Tsu-Class Elite Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
J[9] LineAhead.jpg
Diamond.jpg
Battleship Ta-Class FlagshipBattleship Ta-Class Flagship Light Cruiser Tsu-Class Elite Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model PT Imp Pack II PT Imp Pack II 0/0/0
J[9] LineAhead.jpg (Final) Battleship Ta-Class FlagshipBattleship Ta-Class Flagship Light Cruiser Tsu-Class Elite Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model PT Imp Pack III PT Imp Pack III 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
K Must be my imagination (battle avoided)
# Form Fleet AP/AS/AS+
 1. 1,0 1,1 1,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/2/A-SAB.html
 2. 2,0 2,1 2,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/2/B-SAB.html
 3. 3,0 3,1 3,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/2/C-SAB.html
 4. 4,0 4,1 4,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/2/D-SAB.html
 5. 5,0 5,1 5,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/2/F-SAB.html
 6. 6,0 6,1 6,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/2/G-SAB.html
 7. 7,0 7,1 7,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/2/H-SAB.html
 8. 8,0 8,1 8,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/2/I-SAB.html
 9. 9,0 9,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/2/J-SAB.html

Nhấn vào node để xem thêm thông tin
Spring 2016 E1 Map.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Blue node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Boss node.png

Blue node.png

# Form Fleet AP/AS/AS+
A[1] LineAhead.jpg Battleship Ru-Class FlagshipBattleship Ru-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
A[1] LineAhead.jpg Battleship Ru-Class FlagshipBattleship Ru-Class Flagship Battleship Ru-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
A[1] LineAhead.jpg Battleship Ru-Class Kai FlagshipBattleship Ru-Class Kai Flagship Battleship Ru-Class Flagship Battleship Ru-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Destroyer Ha-Class Late Model Destroyer Ha-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B[2] LineAhead.jpg
DoubleLine.jpg
Light Cruiser He-Class FlagshipLight Cruiser He-Class Flagship Light Cruiser Ho-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
B[2] LineAhead.jpg Light Cruiser He-Class FlagshipLight Cruiser He-Class Flagship Light Cruiser Ho-Class Flagship Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
B[2] LineAhead.jpg Light Cruiser He-Class FlagshipLight Cruiser He-Class Flagship Light Cruiser Ho-Class Flagship Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C[3] Echelon.jpg
LineAbreast.jpg
Submarine Ka-Class EliteSubmarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
C[3] Echelon.jpg Submarine Ka-Class FlagshipSubmarine Ka-Class Flagship Submarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D[4] LineAhead.jpg Battleship Ru-Class FlagshipBattleship Ru-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Flagship Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
D[4] LineAhead.jpg Battleship Ru-Class FlagshipBattleship Ru-Class Flagship Battleship Ru-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Flagship Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
D[4] LineAhead.jpg Battleship Ru-Class FlagshipBattleship Ru-Class Flagship Battleship Ru-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Destroyer Ha-Class Late Model Destroyer Ha-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E You may choose which direction your fleet will go. Admiral, which path will you choose?
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
F[5] LineAhead.jpg
DoubleLine.jpg
Torpedo Cruiser Chi-Class FlagshipTorpedo Cruiser Chi-Class Flagship Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship Light Cruiser He-Class Elite Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
F[5] LineAhead.jpg
DoubleLine.jpg
Torpedo Cruiser Chi-Class FlagshipTorpedo Cruiser Chi-Class Flagship Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship Light Cruiser He-Class Flagship Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
G[6] Echelon.jpg
LineAbreast.jpg
Submarine Ka-Class FlagshipSubmarine Ka-Class Flagship Submarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
G[6] Echelon.jpg Submarine Ka-Class FlagshipSubmarine Ka-Class Flagship Submarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
H[7] LineAhead.jpg
DoubleLine.jpg
Battleship PrincessBattleship Princess Battleship Ru-Class Flagship Battleship Ru-Class Flagship Heavy Cruiser Ne-Class Elite Destroyer Ha-Class Late Model Destroyer Ha-Class Late Model 0/0/0
H[7] Diamond.jpg Aircraft Carrier PrincessAircraft Carrier Princess Battleship Ru-Class Flagship Light Cruiser Tsu-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Elite Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I[8] DoubleLine.jpg Light Carrier Nu-Class FlagshipLight Carrier Nu-Class Flagship Transport Ship Wa-Class Flagship Transport Ship Wa-Class Flagship Light Cruiser Tsu-Class Elite Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
I[8] DoubleLine.jpg
Diamond.jpg
Light Carrier Nu-Class FlagshipLight Carrier Nu-Class Flagship Transport Ship Wa-Class Flagship Transport Ship Wa-Class Flagship Light Cruiser Tsu-Class Elite Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
J[9] LineAhead.jpg
Diamond.jpg
Battleship Ta-Class FlagshipBattleship Ta-Class Flagship Light Cruiser Tsu-Class Elite Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model PT Imp Pack III PT Imp Pack III 0/0/0
J[9] LineAhead.jpg Battleship Ta-Class FlagshipBattleship Ta-Class Flagship Light Cruiser Tsu-Class Elite Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model PT Imp Pack IV PT Imp Pack IV 0/0/0
J LineAhead.jpg (?) Battleship Ru-Class Kai FlagshipBattleship Ru-Class Kai Flagship Battleship Ru-Class Flagship Battleship Ru-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Destroyer Ha-Class Destroyer Ha-Class 0/0/0
LineAhead.jpg (Final) Battleship Ta-Class FlagshipBattleship Ta-Class Flagship Light Cruiser Tsu-Class Elite Destroyer Ha-Class Late Model Destroyer Ha-Class Late Model PT Imp Pack IV PT Imp Pack IV 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
K Must be my imagination (battle avoided)
# Form Fleet AP/AS/AS+
 1. 1,0 1,1 1,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/3/A-SAB.html
 2. 2,0 2,1 2,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/3/B-SAB.html
 3. 3,0 3,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/3/C-SAB.html
 4. 4,0 4,1 4,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/3/D-SAB.html
 5. 5,0 5,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/3/F-SAB.html
 6. 6,0 6,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/3/G-SAB.html
 7. 7,0 7,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/3/H-SAB.html
 8. 8,0 8,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/3/I-SAB.html
 9. 9,0 9,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/3/J-SAB.html

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên