FANDOM


Information

Take-off! Land-based Air Force!

発進!基地航空隊

Winter 2016 E4 Banner.png
Tiêu đề
Tiếng Việt Take-off! Land-based Air Force!
Tiếng Nhật 発進!基地航空隊
Romaji Hasshin! Kichi kōkū-tai
Thông tin
Mechanics
Boss gauge Easy: 2100
Normal: 2100
Hard: 2100
Kills required Easy: 6 kills

Normal: 6 kills
Hard: 6 kills

Reward Easy:
Type 96 Land-based Attack Aircraft 168 Card.png1Medal.png1Food supply ship irako.png1

Normal:
Skilled Crew Member 070 useitem.png1Medal.png1Food supply ship irako.png2Type 1 Land-based Attack Aircraft 169 Card.png1

Hard:Skilled Crew Member 070 useitem.png1Medal.png1Food supply ship irako.png2Type 3 Fighter Hien 176 Card.png1Type 1 Land-based Attack Aircraft 169 Card.png1

=Branching rules

 • Map này sử dụng hạm đội liên hợp

Đội tàu sân bay cơ động sẽ bắt đầu ở điểm 1

 • B-C hay B-D tùy bạn chọn
  • Nếu có FBBs trong đội chính thì D → E → F,còn lại D → F
  • Điều kiện để C → L chưa biết

Đội tàu tấn công mặt nước sẽ bắt đầu ở điểm 2

 • 2+ CLTs sẽ đi đến C
  • 3 CLTs sẽ đi từ C → H
  • 2 CLTs + 1 AV sẽ đi từ C → E
 • Có khả năng cao theo đường ​G → H → I nếu có nhiều FBBs trong đội hình.1 FBB và đội hình tốc độ nhanh có vẻ an toàn để đi từ G → I
 • Còn lại G → I
  • Điều kiện để đi từ J → L chưa biết

Tips

 • Điểm F có CV-Hime
 • Điểm J có BB-Hime

Đội hình địch

Click on the nodes to see pattern info
Spring 2016 E4 Map.png

Red node.png

Blue node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Boss node.png

Red node.png

# Form Fleet AP/AS/AS+
A[1] Diamond Light Carrier Nu-Class EliteLight Carrier Nu-Class Elite Light Carrier Nu-Class Elite Heavy Cruiser Ri-Class Elite Light Cruiser He-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
A[1] Diamond Light Carrier Nu-Class EliteLight Carrier Nu-Class Elite Light Carrier Nu-Class Elite Heavy Cruiser Ri-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
A[1] Diamond Light Carrier Nu-Class FlagshipLight Carrier Nu-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Elite Heavy Cruiser Ri-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B You may choose which direction your fleet will go. Admiral, which path will you choose?
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C[2] Diamond Light Carrier Nu-Class EliteLight Carrier Nu-Class Elite Light Carrier Nu-Class Elite Battleship Ru-Class Elite Light Cruiser He-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
C[2] Diamond Light Carrier Nu-Class EliteLight Carrier Nu-Class Elite Light Carrier Nu-Class Elite Battleship Ru-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
C[2] Diamond Light Carrier Nu-Class FlagshipLight Carrier Nu-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Elite Battleship Ru-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D[3] Diamond Standard Carrier Wo-Class FlagshipStandard Carrier Wo-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Elite Battleship Ru-Class Elite Light Cruiser He-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
D[3] Diamond Standard Carrier Wo-Class FlagshipStandard Carrier Wo-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Elite Battleship Ru-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
D[3] Diamond Standard Carrier Wo-Class Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Flagship III Light Carrier Nu-Class Elite Battleship Ru-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E[4] Echelon Submarine Yo-Class FlagshipSubmarine Yo-Class Flagship Submarine Yo-Class Submarine Yo-Class Submarine Yo-Class 0/0/0
E[4] Echelon
Line Abreast
Submarine Yo-Class FlagshipSubmarine Yo-Class Flagship Submarine Yo-Class Elite Submarine Yo-Class Submarine Yo-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
F[5] Line Abreast Aircraft Carrier PrincessAircraft Carrier Princess Light Carrier Nu-Class Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
F[5] Line Abreast Aircraft Carrier PrincessAircraft Carrier Princess Light Carrier Nu-Class Elite Light Carrier Nu-Class Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
F[5] Echelon Aircraft Carrier PrincessAircraft Carrier Princess Light Carrier Nu-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
G[6] Double Line Light Cruiser Ho-Class FlagshipLight Cruiser Ho-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
G[6] Line Ahead
Double Line
Light Cruiser He-Class FlagshipLight Cruiser He-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
H[7] Echelon
Line Abreast
Submarine Yo-Class FlagshipSubmarine Yo-Class Flagship Submarine Yo-Class Elite Submarine Yo-Class Submarine Yo-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I[8] Line Ahead
Double Line
Battleship Ru-Class FlagshipBattleship Ru-Class Flagship Battleship Ru-Class Elite Heavy Cruiser Ne-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
I[8] Line Ahead Battleship Ru-Class FlagshipBattleship Ru-Class Flagship Battleship Ru-Class Elite Light Carrier Nu-Class Heavy Cruiser Ne-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
J[9] Line Ahead
Double Line
Battleship PrincessBattleship Princess Heavy Cruiser Ne-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
J[9] Line Ahead Battleship PrincessBattleship Princess Heavy Cruiser Ne-Class Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
K[10] Line Ahead
Double Line
Heavy Cruiser PrincessHeavy Cruiser Princess Heavy Cruiser Ri-Class Elite Heavy Cruiser Ri-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
K[10] Line Ahead (Final) Heavy Cruiser Princess IVHeavy Cruiser Princess IV Heavy Cruiser Ri-Class Elite Heavy Cruiser Ri-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Late Model Elite Destroyer I-Class Late Model Elite 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
 1. 1,0 1,1 1,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/1/A-SAB.html
 2. 2,0 2,1 2,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/1/C-SAB.html
 3. 3,0 3,1 3,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/1/D-SAB.html
 4. 4,0 4,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/1/E-SAB.html
 5. 5,0 5,1 5,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/1/F-SAB.html
 6. 6,0 6,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/1/G-SAB.html
 7. http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/1/H-SAB.html
 8. 8,0 8,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/1/I-SAB.html
 9. 9,0 9,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/1/J-SAB.html
 10. 10,0 10,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/1/K-SAB.html

Click on the nodes to see pattern info
Spring 2016 E4 Map.png

Red node.png

Blue node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Boss node.png

Red node.png

# Form Fleet AP/AS/AS+
A[1] Diamond Light Carrier Nu-Class FlagshipLight Carrier Nu-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
A[1] Diamond Light Carrier Nu-Class FlagshipLight Carrier Nu-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
A[1] Diamond Light Carrier Nu-Class FlagshipLight Carrier Nu-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Flagship Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B You may choose which direction your fleet will go. Admiral, which path will you choose?
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C[2] Diamond Light Carrier Nu-Class FlagshipLight Carrier Nu-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Battleship Ru-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
C[2] Diamond Light Carrier Nu-Class FlagshipLight Carrier Nu-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Battleship Ru-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
C[2] Diamond Light Carrier Nu-Class FlagshipLight Carrier Nu-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Battleship Ru-Class Flagship Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D[3] Diamond Standard Carrier Wo-Class Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Flagship III Light Carrier Nu-Class Flagship Battleship Ru-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
D[3] Diamond Standard Carrier Wo-Class Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Flagship IV Light Carrier Nu-Class Flagship Battleship Ru-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
D[3] Diamond Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship II Light Carrier Nu-Class Flagship Battleship Ru-Class Flagship Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E[4] Echelon
Line Abreast
Submarine Yo-Class FlagshipSubmarine Yo-Class Flagship Submarine Yo-Class Elite Submarine Yo-Class Submarine Yo-Class 0/0/0
E[4] Echelon
Line Abreast
Submarine Yo-Class FlagshipSubmarine Yo-Class Flagship Submarine Yo-Class Elite Submarine Yo-Class Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
F[5] Line Abreast Aircraft Carrier PrincessAircraft Carrier Princess Light Carrier Nu-Class Elite Light Carrier Nu-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
F[5] Echelon Aircraft Carrier PrincessAircraft Carrier Princess Light Carrier Nu-Class Elite Light Carrier Nu-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
F[5] Echelon Aircraft Carrier PrincessAircraft Carrier Princess Light Carrier Nu-Class Elite Light Carrier Nu-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Elite Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
G[6] Line Ahead
Double Line
Light Cruiser He-Class FlagshipLight Cruiser He-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
G[6] Line Ahead
Double Line
Light Cruiser He-Class FlagshipLight Cruiser He-Class Flagship Light Cruiser Ho-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
H[7] Echelon
Line Abreast
Submarine Yo-Class FlagshipSubmarine Yo-Class Flagship Submarine Yo-Class Elite Submarine Yo-Class Submarine Yo-Class 0/0/0
H[7] Echelon
Line Abreast
Submarine Yo-Class FlagshipSubmarine Yo-Class Flagship Submarine Yo-Class Elite Submarine Yo-Class Submarine Yo-Class Submarine Yo-Class 0/0/0
H[7] Echelon
Line Abreast
Submarine Yo-Class FlagshipSubmarine Yo-Class Flagship Submarine Yo-Class Elite Submarine Yo-Class Elite Submarine Yo-Class Submarine Yo-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I[8] Line Ahead
Double Line
Battleship Ru-Class FlagshipBattleship Ru-Class Flagship Battleship Ru-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Elite Heavy Cruiser Ne-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
I[8] Line Ahead Battleship Ru-Class FlagshipBattleship Ru-Class Flagship Battleship Ru-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Heavy Cruiser Ne-Class Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
J[9] Line Ahead
Double Line
Battleship PrincessBattleship Princess Heavy Cruiser Ne-Class Elite Heavy Cruiser Ne-Class Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
J[9] Line Ahead Battleship PrincessBattleship Princess Heavy Cruiser Ne-Class Elite Heavy Cruiser Ne-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
K[10] Line Ahead
Double Line
Heavy Cruiser Princess IIHeavy Cruiser Princess II Heavy Cruiser Ne-Class Heavy Cruiser Ne-Class Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Late Model Elite Destroyer I-Class Late Model Elite 0/0/0
K[10] Line Ahead (Final) Heavy Cruiser Princess VHeavy Cruiser Princess V Light Cruiser Tsu-Class Elite Heavy Cruiser Ne-Class Heavy Cruiser Ne-Class Destroyer Ro-Class Late Model Elite Destroyer Ro-Class Late Model Elite 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
 1. 1,0 1,1 1,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/2/A-SAB.html
 2. 2,0 2,1 2,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/2/C-SAB.html
 3. 3,0 3,1 3,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/2/D-SAB.html
 4. 4,0 4,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/2/E-SAB.html
 5. 5,0 5,1 5,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/2/F-SAB.html
 6. 6,0 6,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/2/G-SAB.html
 7. 7,0 7,1 7,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/2/H-SAB.html
 8. 8,0 8,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/2/I-SAB.html
 9. 9,0 9,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/2/J-SAB.html
 10. 10,0 10,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/2/K-SAB.html

Click on the nodes to see pattern info
Spring 2016 E4 Map.png

Red node.png

Blue node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Boss node.png

Red node.png

# Form Fleet AP/AS/AS+
A[1] Diamond Light Carrier Nu-Class FlagshipLight Carrier Nu-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Flagship Light Cruiser Tsu-Class Elite Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
A[1] Diamond Light Carrier Nu-Class FlagshipLight Carrier Nu-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Flagship Light Cruiser Tsu-Class Elite Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
A[1] Diamond Light Carrier Nu-Class FlagshipLight Carrier Nu-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Flagship Light Cruiser Tsu-Class Elite Destroyer Ha-Class Late Model Destroyer Ha-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B You may choose which direction your fleet will go. Admiral, which path will you choose?
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C[2] Diamond Light Carrier Nu-Class FlagshipLight Carrier Nu-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Battleship Ru-Class Flagship Light Cruiser Tsu-Class Elite Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
C[2] Diamond Light Carrier Nu-Class FlagshipLight Carrier Nu-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Battleship Ru-Class Flagship Light Cruiser Tsu-Class Elite Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
C[2] Diamond Light Carrier Nu-Class FlagshipLight Carrier Nu-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Battleship Ru-Class Flagship Light Cruiser Tsu-Class Elite Destroyer Ha-Class Late Model Destroyer Ha-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D[3] Diamond Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship II Light Carrier Nu-Class Flagship Battleship Ru-Class Flagship Light Cruiser Tsu-Class Elite Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
D[3] Diamond Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship III Light Carrier Nu-Class Flagship Battleship Ru-Class Flagship Light Cruiser Tsu-Class Elite Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
D[3] Diamond Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IV Light Carrier Nu-Class Flagship Battleship Ru-Class Flagship Light Cruiser Tsu-Class Elite Destroyer Ha-Class Late Model Destroyer Ha-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E[4] Echelon
Line Abreast
Submarine Yo-Class FlagshipSubmarine Yo-Class Flagship Submarine Yo-Class Elite Submarine Yo-Class Elite Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
E[4] Echelon
Line Abreast
Submarine Yo-Class FlagshipSubmarine Yo-Class Flagship Submarine Yo-Class Elite Submarine Yo-Class Elite Submarine Yo-Class Submarine Yo-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
F[5] Line Abreast Aircraft Carrier PrincessAircraft Carrier Princess Light Carrier Nu-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Light Cruiser Tsu-Class Elite Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
F[5] Echelon Aircraft Carrier PrincessAircraft Carrier Princess Light Carrier Nu-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Light Cruiser Tsu-Class Elite Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
F[5] Echelon Aircraft Carrier PrincessAircraft Carrier Princess Light Carrier Nu-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Light Cruiser Tsu-Class Elite Destroyer Ha-Class Late Model Destroyer Ha-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
G[6] Line Ahead
Double Line
Light Cruiser He-Class FlagshipLight Cruiser He-Class Flagship Light Cruiser Ho-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
G[6] Line Ahead Light Cruiser He-Class FlagshipLight Cruiser He-Class Flagship Light Cruiser Ho-Class Flagship Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
G[6] Line Ahead Light Cruiser He-Class FlagshipLight Cruiser He-Class Flagship Light Cruiser Ho-Class Flagship Light Cruiser Ho-Class Flagship Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
H[7] Echelon
Line Abreast
Submarine Yo-Class FlagshipSubmarine Yo-Class Flagship Submarine Yo-Class Elite Submarine Yo-Class Elite Submarine Yo-Class Submarine Yo-Class 0/0/0
H[7] Echelon
Line Abreast
Submarine Yo-Class FlagshipSubmarine Yo-Class Flagship Submarine Yo-Class Elite Submarine Yo-Class Elite Submarine Yo-Class Submarine Yo-Class Submarine Yo-Class 0/0/0
H[7] Echelon Submarine Yo-Class FlagshipSubmarine Yo-Class Flagship Submarine Yo-Class Elite Submarine Yo-Class Elite Submarine Yo-Class Elite Submarine Yo-Class Submarine Yo-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I[8] Line Ahead
Double Line
Battleship Ru-Class FlagshipBattleship Ru-Class Flagship Battleship Ru-Class Flagship Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship II Heavy Cruiser Ne-Class Elite Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
I[8] Line Ahead Battleship Ru-Class FlagshipBattleship Ru-Class Flagship Battleship Ru-Class Flagship Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IV Heavy Cruiser Ne-Class Elite Destroyer Ha-Class Late Model Destroyer Ha-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
J[9] Line Ahead
Double Line
Battleship PrincessBattleship Princess Heavy Cruiser Ne-Class Elite Heavy Cruiser Ne-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Elite Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
J[9] Line Ahead Battleship PrincessBattleship Princess Heavy Cruiser Ne-Class Elite Heavy Cruiser Ne-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Elite Destroyer Ha-Class Late Model Destroyer Ha-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
K[10] Line Ahead
Double Line
Heavy Cruiser Princess IIIHeavy Cruiser Princess III Heavy Cruiser Ne-Class Elite Heavy Cruiser Ne-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Elite Destroyer Ro-Class Late Model Elite Destroyer Ro-Class Late Model Elite 0/0/0
K[10] Line Ahead (Final) Heavy Cruiser Princess VIHeavy Cruiser Princess VI Heavy Cruiser Ne-Class Elite Heavy Cruiser Ne-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Elite Destroyer Ha-Class Late Model Elite Destroyer Ha-Class Late Model Elite 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
 1. 1,0 1,1 1,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/3/A-SAB.html
 2. 2,0 2,1 2,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/3/C-SAB.html
 3. 3,0 3,1 3,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/3/D-SAB.html
 4. 4,0 4,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/3/E-SAB.html
 5. 5,0 5,1 5,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/3/F-SAB.html
 6. 6,0 6,1 6,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/3/G-SAB.html
 7. 7,0 7,1 7,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/3/H-SAB.html
 8. 8,0 8,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/3/I-SAB.html
 9. 9,0 9,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/3/J-SAB.html
 10. 10,0 10,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/3/K-SAB.html

Drop list

Type Ship? A C D E F G H I J K
DD Hatsukaze Easy+ Medium+ Hard+
DD Maikaze Hard+ Easy+ Easy+
SS Maruyu Medium+
CA Mikuma Easy+
DD Nowaki Easy+ Easy+
CL Sakawa Easy+
DD Takanami Easy+
DD Tokitsukaze Medium+ Easy+ Hard+ Easy+ Easy+
CV Unryuu Easy+

E-4 enemy patterns

Click on the nodes to see pattern info
Spring 2016 E4 Map.png

Red node.png

Blue node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Boss node.png

Red node.png

# Form Fleet AP/AS/AS+
A[1] Diamond Light Carrier Nu-Class EliteLight Carrier Nu-Class Elite Light Carrier Nu-Class Elite Heavy Cruiser Ri-Class Elite Light Cruiser He-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
A[1] Diamond Light Carrier Nu-Class EliteLight Carrier Nu-Class Elite Light Carrier Nu-Class Elite Heavy Cruiser Ri-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
A[1] Diamond Light Carrier Nu-Class FlagshipLight Carrier Nu-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Elite Heavy Cruiser Ri-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B You may choose which direction your fleet will go. Admiral, which path will you choose?
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C[2] Diamond Light Carrier Nu-Class EliteLight Carrier Nu-Class Elite Light Carrier Nu-Class Elite Battleship Ru-Class Elite Light Cruiser He-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
C[2] Diamond Light Carrier Nu-Class EliteLight Carrier Nu-Class Elite Light Carrier Nu-Class Elite Battleship Ru-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
C[2] Diamond Light Carrier Nu-Class FlagshipLight Carrier Nu-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Elite Battleship Ru-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D[3] Diamond Standard Carrier Wo-Class FlagshipStandard Carrier Wo-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Elite Battleship Ru-Class Elite Light Cruiser He-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
D[3] Diamond Standard Carrier Wo-Class FlagshipStandard Carrier Wo-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Elite Battleship Ru-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
D[3] Diamond Standard Carrier Wo-Class Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Flagship III Light Carrier Nu-Class Elite Battleship Ru-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E[4] Echelon Submarine Yo-Class FlagshipSubmarine Yo-Class Flagship Submarine Yo-Class Submarine Yo-Class Submarine Yo-Class 0/0/0
E[4] Echelon
Line Abreast
Submarine Yo-Class FlagshipSubmarine Yo-Class Flagship Submarine Yo-Class Elite Submarine Yo-Class Submarine Yo-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
F[5] Line Abreast Aircraft Carrier PrincessAircraft Carrier Princess Light Carrier Nu-Class Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
F[5] Line Abreast Aircraft Carrier PrincessAircraft Carrier Princess Light Carrier Nu-Class Elite Light Carrier Nu-Class Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
F[5] Echelon Aircraft Carrier PrincessAircraft Carrier Princess Light Carrier Nu-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
G[6] Double Line Light Cruiser Ho-Class FlagshipLight Cruiser Ho-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
G[6] Line Ahead
Double Line
Light Cruiser He-Class FlagshipLight Cruiser He-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
H[7] Echelon
Line Abreast
Submarine Yo-Class FlagshipSubmarine Yo-Class Flagship Submarine Yo-Class Elite Submarine Yo-Class Submarine Yo-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I[8] Line Ahead
Double Line
Battleship Ru-Class FlagshipBattleship Ru-Class Flagship Battleship Ru-Class Elite Heavy Cruiser Ne-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
I[8] Line Ahead Battleship Ru-Class FlagshipBattleship Ru-Class Flagship Battleship Ru-Class Elite Light Carrier Nu-Class Heavy Cruiser Ne-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
J[9] Line Ahead
Double Line
Battleship PrincessBattleship Princess Heavy Cruiser Ne-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
J[9] Line Ahead Battleship PrincessBattleship Princess Heavy Cruiser Ne-Class Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
K[10] Line Ahead
Double Line
Heavy Cruiser PrincessHeavy Cruiser Princess Heavy Cruiser Ri-Class Elite Heavy Cruiser Ri-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
K[10] Line Ahead (Final) Heavy Cruiser Princess IVHeavy Cruiser Princess IV Heavy Cruiser Ri-Class Elite Heavy Cruiser Ri-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Late Model Elite Destroyer I-Class Late Model Elite 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
 1. 1,0 1,1 1,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/1/A-SAB.html
 2. 2,0 2,1 2,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/1/C-SAB.html
 3. 3,0 3,1 3,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/1/D-SAB.html
 4. 4,0 4,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/1/E-SAB.html
 5. 5,0 5,1 5,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/1/F-SAB.html
 6. 6,0 6,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/1/G-SAB.html
 7. http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/1/H-SAB.html
 8. 8,0 8,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/1/I-SAB.html
 9. 9,0 9,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/1/J-SAB.html
 10. 10,0 10,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/1/K-SAB.html

Click on the nodes to see pattern info
Spring 2016 E4 Map.png

Red node.png

Blue node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Boss node.png

Red node.png

# Form Fleet AP/AS/AS+
A[1] Diamond Light Carrier Nu-Class FlagshipLight Carrier Nu-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
A[1] Diamond Light Carrier Nu-Class FlagshipLight Carrier Nu-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
A[1] Diamond Light Carrier Nu-Class FlagshipLight Carrier Nu-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Flagship Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B You may choose which direction your fleet will go. Admiral, which path will you choose?
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C[2] Diamond Light Carrier Nu-Class FlagshipLight Carrier Nu-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Battleship Ru-Class Elite